Inschrijvingen

Kan steeds gebeuren op aanvraag (tel: 02/380.77.16) of tijdens de twee laatste weken van augustus.

In overleg met de schoolgemeenschap schrijven wij niet onbeperkt kinderen in.

Naast kwantiteit wil de school borg staan voor kwaliteit.

Taalgemengde gezinnen moeten er zich van bewust zijn dat de keuze van de onderwijstaal een ernstige beslissing is die vanuit het gezin de nodige ondersteuning vereist.

Inschrijving in onze school veronderstelt dat de ouders instemmen met de inhoud van de pedagogische projecten en de schoolvisie zodat het kind alle kansen krijgt zich doorheen onze kleuter- en lagere school maximaal te ontplooien.

Een inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals: een uittreksel uit de geboorteakte; het trouwboekje van de ouders; de identiteitskaart van het kind.  Er wordt ook een kopij van de SIS-kaart gevraagd. Bij het inschrijvingsformulier wordt ook onmiddellijk een medische fiche ingevuld.  

Het taalgebruik en de gezinssituatie worden besproken als preventieve maatregel.

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Bij de inschrijving ontvangen de ouders deze brochure met informatie en reglement.

Inschrijving kleuteronderwijs:

Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken.

Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.: 

- de eerste schooldag na de zomervakantie;

- de eerste schooldag na de herfstvakantie;

- de eerste schooldag na de kerstvakantie;

- op 1 februari;

- de eerste schooldag na de krokusvakantie;

- de eerste schooldag na de paasvakantie.

Inschrijving lager onderwijs:

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt.

Bij inschrijving ontvangt men een keuzeformulier godsdienst en zedenleer.

Afwijkingen:

Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB-centrum hebben ingewonnen. Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen.

Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB-centrum noodzakelijk.